Jak nakládáme s dary

Celosvětově má Mary’s Meals závazek, že z každé darované koruny jde alespoň 93 haléřů na charitativní činnosti.

Mary’s Meals začalo fungovat v plechové boudě. Tato bouda dodnes slouží jako naše globální centrála.

Jsme organizací, která pracuje v nejchudších oblastech světa. Chceme být velmi efektivní a udržovat nízko naše provozní náklady. Celosvětově má Mary's Meals zavázek, že z každé koruny utratí maximálně 7 haléřů na náklady související se získáváním dalších prostředků (fundraising).  

Nízkých nákladů dosahujeme díky velké „armádě” dobrovolníků v zemích, které podporují Mary’s Meals a v komunitách, kde pomáháme. Tito dobrovolníci vykonávají nesčetné množství malých skutků lásky naším jménem.

Zakladatelé české pobočky Mary’s Meals se rozhodli hradit z vlastních zdrojů veškeré provozní náklady v České republice po dobu minimálně prvních 5 let od založení pobočky. Díky tomu můžeme nyní garantovat, že do konce roku 2022 budou veškeré finanční dary přijaté na sbírkový účet bezezbytku předány centrále Mary's Meals.

Přečtěte si, co všechno můžete změnit i Vy.

Cíle Mary´s Meals

Stanovy organizace definují zaměření našich charitativních činností následovně:

  • Zaručit jedno jídlo denně v místě vzdělávání dětem v nejchudších oblastech světa.
  • Poskytování pomoci lidem ve všech částech světa trpícím v důsledku humanitárních krizí nebo chudoby. Pomoci lidem uniknout chudobě. Zajistit péči osiřelým, opuštěným a bezbranným dětem.
  • Zvýšit v České republice a po celém světě povědomí o tématech chudoby cestou vzdělávání.
  • Spolupracovat s jinými organizacemi a podpořit je jak finančně, tak jinými způsoby, a především organizace členů sítě Mary’s Meals po celém světě, a to v záležitostech jak charitativních, tak obdobné povahy.

 

Jak je s vašimi penězi nakládáno

Věříme v důležitost efektivního nakládání se všemi dary, které nám byly svěřeny, a naším cílem je, aby naše činnost zůstala transparentní pro všechny dárce i pro ty, kteří jsou zapojeni do naší práce. Dlouhodobě celosvětově Mary’s Meals přesahuje závazek vydávat alespoň 93 haléřů z každé darované koruny na charitativní aktivity. Podrobné informace o správě našich darů jsou k dispozici v našich výročních zprávách.

 

Legenda

Charitativní aktivity | Fundraising

Poznámka: Finanční informace obsažené ve výročních zprávách MMI se týkají organizace Mary’s Meals International (registrační číslo charity SC045223, registrační číslo společnosti SC488380), která byla založena 1. ledna 2015 a která koordinuje, podporuje a vede globální síť Mary’s Meals. Pro historické finanční informace vztažené specificky k organizaci ve Spojeném království (registrační číslo charity SC022140, registrační číslo společnosti SC265941) prosím navštivte Mary’s Meals International.

Výroční zprávy MMI:

Dokumenty v angličtině:

Výroční zprávy české pobočky

(česká pobočka vznikla v roce 2018)