Jak nakládáme s dary

Z každé darované koruny jde alespoň 93 haléřů na charitativní činnosti.

Mary’s Meals začalo fungovat v plechové boudě. Tato bouda dodnes slouží jako naše globální centrála.

Jsme organizací, která pracuje v nejchudších oblastech světa. Chceme být velmi efektivní a udržovat nízko naše provozní náklady. Zavázali jsme se k tomu, že z každé koruny utratíme maximálně 7 haléřů na náklady související se získáváním dalších prostředků (fundraising). Tento závazek se týká celé organizace Mary's Meals. 

Zakladatelé české pobočky Mary’s Meals se rozhodli hradit provozní náklady pobočky minimálně v prvních 3 letech jejího působení v plném rozsahu z vlastních zdrojů. Díky tomu můžeme nyní garantovat, že do konce roku 2022 budou veškeré vaše finanční dary bezezbytku předány centrále Mary's Meals.

Nízkých nákladů dosahujeme díky velké  „armádě” dobrovolníků v zemích, které podporují Mary’s Meals a v komunitách, kde pomáháme. Tito dobrovolníci vykonávají nesčetné množství malých skutků lásky naším jménem.

Přečtěte si, co všechno můžete změnit i Vy.

Cíle Mary´s Meals

Stanovy organizace definují zaměření našich charitativních činností následovně:

  • Zaručit jedno jídlo denně v místě vzdělávání dětem v nejchudších oblastech světa.
  • Poskytování pomoci lidem ve všech částech světa trpícím v důsledku humanitárních krizí nebo chudoby. Pomoci lidem uniknout chudobě. Zajistit péči osiřelým, opuštěným a bezbranným dětem.
  • Zvýšit v České republice a po celém světě povědomí o tématech chudoby cestou vzdělávání.
  • Spolupracovat s jinými organizacemi a podpořit je jak finančně, tak jinými způsoby, a především organizace členů sítě Mary’s Meals po celém světě, a to v záležitostech jak charitativních, tak obdobné povahy.

Zavázali jsme se vydávat minimálně 93% všech obdržených darů na tyto charitativní činnosti.

 

Jak je s vašimi penězi nakládáno

Věříme v důležitost efektivního nakládání se všemi dary, které nám byly svěřeny, a naším cílem je, aby naše činnost zůstala transparentní pro všechny dárce i pro ty, kteří jsou zapojeni do naší práce. Dlouhodobě přesahujeme náš závazek vydávat alespoň 93 haléřů z každé darované koruny na charitativní aktivity. Podrobné informace o správě našich darů jsou k dispozici v našich výročních zprávách.

 

Legenda

Charitativní aktivity | Fundraising

Poznámka: Finanční informace obsažené ve výročních zprávách MMI se týkají organizace Mary’s Meals International (registrační číslo charity SC045223, registrační číslo společnosti SC488380), která byla založena 1. ledna 2015 a která koordinuje, podporuje a vede globální síť Mary’s Meals. Pro historické finanční informace vztažené specificky k organizaci ve Spojeném království (registrační číslo charity SC022140, registrační číslo společnosti SC265941) prosím navštivte Mary’s Meals International.

Výroční zprávy MMI:

Dokumenty v angličtině:

Výroční zprávy české pobočky

(česká pobočka vznikla v roce 2018)