Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Všeobecné podmínky

Mary’s Meals, všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Tato ustanovení (spolu se Zásadami ochrany osobních údajů a Zásadami použití Cookies) vysvětlují Všeobecné podmínky, na jejichž základě lze užívat webové stránky Mary’s Meals.

Přečtěte si prosím pozorně tyto Všeobecné podmínky předtím, než začnete stránky používat.

Používáním stránek Mary’s Meals dáváte svůj souhlas s přijetím těchto Všeobecných podmínek. Pokud nesouhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami, zdržte se prosím používání webových stránek Mary’s Meals.

Mary's Meals

Tato webová stránka je provozována Mary’s Meals International ( dále také “my”, “nám”, “naše”). Jsme charitativní organizací registrovanou ve Skotsku (registrační číslo SC045223), jsme společností s ručením omezeným (registrační číslo SC488380) a naším registrovaným sídlem je Craig Lodge, Dalmally, Argyll, PA33 1AR. Naše činnost je provozována pod jménem “Mary’s Meals”.

Přístup na naše webové stránky

Přístup na naše webové stránky je s podmíněčnou platností a vymezujeme si právo přerušit nebo pozměnit služby, které na našich stránkách nabízíme, bez předchozího upozornění (viz níže). Nejsme zodpovědni za nefunkčnost našich webových stránek z jakéhokoliv důvodu po jakýkoliv časový úsek. Přístup na naše webové stránky může být pozastaven a v případě potřeby může být definitivně uzavřen na dobu neurčitou.

Je vaší odpovědností zajistit si vše potřebné pro přístup k našim webovým stránkám. Jste také zodpovědni za to, aby všechny osoby, které využívají vaše internetové připojení k přístupu na naše webové stránky, byly seznámeny s těmito podmínkami a souhlasily s nimi.

Práva duševního vlastnictví

“Mary’s Meals” je registrovanou obchodní známkou příslušející Mary’s Meals.

Jsme majitelem a poskytovatelem licence ke všem právům duševního vlastnictví na webových stránkách Mary’s Meals a veškerého zveřejněného obsahu, pokud není uvedeno jinak. Tento obsah je chráněn zákonem o ochranných známkách a autorským zákonem po celém světě. Všechna práva jsou vyhrazena.

Povolení

Tisknout nebo stahovat obsah našich webových stránek je možné za těchto podmínek:

 • použití staženého obsahu pro nekomerční (nebo charitativní) účely
 • stažený obsah nebude žádným způsobem pozměněn (jak text, tak obrázky)
 • stažený obsah bude použit ve stejném kontextu jako je na webových stránkách Mary’s Meals, ať už ve vztahu k navazujícímu textu či naopak
 • obsah nebude použit urážlivým způsobem, či jakýmkoliv jiným způsobem, který by způsobil újmu na dobrém jméně Mary’s Meals
 • stažený obsah bude patřičně citován, s odkazem vztahujícím se k právům o ochranné známce a k autorským právům. Stažené materiály budou obsahovat následující odkaz:

“Šířeno s povolením Mary’s Meals. Všechna práva vyhrazena.”

Pokud není jinak uvedeno, autorská práva a další práva o duševním vlastnictví na veškerý materiál (včetně veškerého fotografického a obrázového materiálu) jsou vlastnictvím Mary’s Meals nebo našimi poskytovateli licencí. Použití obsahu z webových stránek jiným způsobem, než je v souladu s tímto povolením, není povoleno bez písemného souhlasu Mary’s Meals. Pokud dojde k porušení jakýchkoliv podmínek licence, vaše povolení k používání stránky je automaticky ukončeno a jste povinni se okamžitě zbavit jakýchkoliv stažených nebo vytisklých materiálů.

V případě otázek, jak používat materiály stažené z těchto stránek, nás prosím kontaktujte.

V souladu s předchozím ustanovením, žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo uložena v rámci jiných webových stránek, anebo začleněna do jakéhokoliv soukromého nebo veřejného elektronického úložiště nebo vyhledávače bez písemného souhlasu Mary’s Meals. Všechna práva, která nejsou explicitně potvrzena v těchto podmínkách, jsou vyhrazena.

Spolehlivost zveřejněných informací

Komentáře a další materiály na těchto webových stránkách nejsou zveřejňovány za účelem poskytnutí závazného doporučení. Proto odmítáme jakoukoliv odpovědnost za úsudky zformované těmito materiály jakýmkoliv návštěvníkem našich webových stránek, nebo kýmkoliv, kdo je informován o jejich obsahu.

Informace o vás

Se všemi vašimi informacemi je nakládáno v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Používáním našich stránek souhlasíte s tímto zpracováním a potvrzujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Nahrávání materiálů na naše webové stránky

Jakýkoliv obsah nahraný na naše stránky bude považován za veřejný a volně uživatelný, s právy k jeho použití, kopírování, distribuci a sdílením se třetími stranami jakýmkoliv způsobem k jakémukoliv účelu. Vyhrazujeme si právo sdělit vaši identitu jakékoliv třetí straně, která bude považovat vámi nahraný nebo zveřejněný materiál na našich webových stránkách za poškození jejich autorských práv nebo práva na soukromí.

Nezodpovídáme žádné třetí straně za obsah nebo úplnost materiálů zveřejněných jakýmkoliv uživatelem na našich webových stránkách.

Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoliv materiál nebo příspěvek, který podle našeho názoru není vhodný pro webové stránky Mary’s Meals.

Viry, hackování a jiné přestupky

Naše stránky nesmí být zneužívány vědomým používáním virů, trojských koní, počítačových červů, logických bomb či jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky závadný. Není povoleno pokoušet se o neautorizovaný přístup na naše webové stránky, server, na kterém jsou naše stránky uloženy, nebo na počítače či databáze napojené na naše stránky. Není povoleno napadnout naše stránky skrze útoky způsobující odepření služby nebo přenesený útok odepření služby.

Jakýkoliv přestupek v této oblasti bude nahlášen příslušným právním autoritám, se kterými budeme spolupracovat (například zveřejněním identity dané osoby). V případě takového přestoupení je této osobě okamžitě odňato právo používat naše webové stránky.

Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo újmu způsobenou případným poškozením stránek,například viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaši počítačovou techniku, počítačové programy, data a jiné obsahy prostřednictvím používání našich webových stránek, stažením jakéhokoliv materiálu z nich nebo jakoukoliv webovou adresou spojenou s našimi stránkami.

Zveřejňování odkazů na webových stránkách Mary’s Meals

Je dovoleno zveřejňovat odkazy na naši domácí stránku v případě, že je tak konáno čestným a legálním způsobem a není tak působena škoda naší pověsti, nebo není našich stránek nijak zneužíváno. Není dovoleno zveřejnit odkaz způsobem, který by naznačoval jakoukoliv formu asociace, schválení nebo podpory z naší strany, pokud taková spojitost neexistuje. Vyhrazujeme si právo zrušit možnost zveřejňování odkazů bez předchozího upozornění.

Pokud chcete použít materiály na našich stránkách způsobem, který nebyl popsán výše, kontaktujte nás prosím.

Odkazy přesměrovávající mimo webovou stránku Mary’s Meals

Pokud jsou na našich stránkách odkazy na jiné webové stránky nebo obsah třetích stran, je tak učiněno pro vaše pohodlí. Pokud využijete těchto odkazů, opouštíte stránky Mary’s Meals. Nemáme kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů, a tudíž za ně neneseme odpovědnost, jakožto odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou jejich použitím.

Vyloučení odpovědnosti

Přes naše veškeré úsilí zajistit pravdivost všech informací na našich webových stránkách, nejsme schopni zaručit úplnost a přesnost všech informací. Mary’s Meals má právo provést změny v obsahu stránek bez předchozího upozornění. Některé materiály na našich stránkách nemusí být aktuální a my nejsme zavázáni k jejich aktualizaci.

Odpovědnost Mary’s Meals

Obsah na našich webových stránkách je zveřejňován bez jakýchkoliv záruk, podmínek nebo garancí jeho přesnosti. V rámci práva explicitně vylučujeme následující:

 • Všechny předpoklady, záruky a další podmínky, které jsou jinak zahrnuty v zákoně, veřejném právu nebo obyčejovém právu
 • Jakákoliv odpovědnost za přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo poškození uživatele ve spojení s našimi stránkami, nemožnosti jejich použití, nebo následkem jejich používání, jakožto i všech webových stránek, na které jsou poskytnuty odkazy, zahrnujíce bez omezení odpovědnost za:
 • Ztrátu příjmu nebo výnosů
 • Ztrátu obchodu
 • Ztrátu tržeb nebo smluv
 • Ztrátu předpokládaných úspor
 • Ztrátu dat
 • Ztrátu dobré vůle
 • Zneužití času v pracovní době
 • Jakákoliv jiná ztráta nebo poškození zapříčiněné libovolným způsobem, přestupkem (včetně zanedbání), porušení smlouvy, i pokud předvídatelné, za předpokladu, že tato podmínka neznemožní žalobu pro ztrátu nebo poškození hmotných majetků nebo jiné žaloby pro přímou finanční ztrátu, které nejsou vyloučeny v žádné z výše uvedených kategorií.

 

Jurisdikce a příslušný právní řád

Výhradní soudní příslušnost v případě jakékoliv žaloby vztahující se k návštěvě našich webových stránek náleží skotské jurisdikci. V případě žaloby si vyhrazujeme právo předložit důkazy proti žalobci o porušení výše zveřejněných ustanovení v zemi jejich bydliště nebo jiné příslušné zemi.

Tyto Všeobecné podmínky a jakákoliv neshoda nebo žaloba vyvstávající z nich nebo v souvislosti s nimi (včetně mimosmluvních neshod nebo žalob) budou posuzovány v souladu se skotským právem.

Změny

Výše uvedené Všeobecné podmínky lze změnit kdykoliv úpravou této stránky. Očekáváme, že tuto stránku průběžně kontrolujete a berete na vědomí jakoukoliv provedenou změnu, která se pro vás stává závaznou. Některé části obsažené v Všeobecných podmínkách mohou být nahrazeny ustanoveními zveřejněnými na jiných místech našich webových stránek.

Vaše připomínky

Pokud máte jakékoliv připomínky k obsahu těchto webových stránek, kontaktujte nás prosím. 

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek.