Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Ochrana osobních údajů

Mary’s Meals

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“)  

Spolek Mary's Meals Česká republika z.s., IČ 06918735 (dále jen „spolek Mary's Meals“ nebo „správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení svým partnerům při uskutečňování vize a cílů mezinárodního hnutí Mary's Meals, tedy dárcům a dobrovolníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení. 

1. Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je spolek Mary's Meals Česká republika z.s., IČ 06918735, se sídlem Okružní 843/9a, Lesná, 638 00 Brno, zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 23754. Pokud má dárce či dobrovolník jakýkoli dotaz ohledně zpracování jeho osobních údajů, je možné se na nás obrátit rovněž prostřednictvím e-mailu info@marysmeals.cz

2. Účel a rozsah zpracování 

Ve spolku Mary's Meals jsou osobní údaje dárců a dobrovolníků zpracovávány v těchto případech: 

osobní údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy mezi spolkem Mary's Meals a dárci anebo mezi spolkem Mary's Meals a dobrovolníky – zpracováváme vždy pouze údaje, které jsou pro daný případ nezbytné. Abychom mohli s dárci v případě jejich zájmu efektivně komunikovat a vystavit jim potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely, potřebujeme znát jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu dárce. Abychom mohli efektivně komunikovat a spolupracovat s dobrovolníky, potřebujeme znát jejich jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu.   

zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava – protože nám právní úprava ukládá, abychom řádně vedli účetnictví, zpracováváme údaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů apod.; 

zpracování je nezbytné pro zajištění oprávněného zájmu spolku Mary's Meals – jsme oprávněni využívat získané kontaktní údaje stálých dárců a dobrovolníků pro zasílání sdělení ohledně naší činnosti, zejména formou informačního bulletinu; 

náš partner se zpracováním souhlasí – v případě, že nám k tomu dárce anebo dobrovolník udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů – souhlas je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, dárce či dobrovolník má právo jej kdykoliv odvolat.  

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Pokud spolek Mary's Meals zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dárce či dobrovolníka, je oprávněn po těchto požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdili. Poskytne-li dárce či dobrovolník spolku Mary's Meals takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu poskytnutého před jeho odvoláním. Pro samotné poskytnutí daru či dobrovolnou spolupráci se spolkem není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný.  

4. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje dárců a dobrovolníků uchovává správce po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu a následně pak po dobu, kterou je správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění jeho povinností. Kromě toho je správce oprávněn osobní údaje dárců a dobrovolníků v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany anebo uplatňování případných práv a nároků vyplývajících ze smluvního vztahu mezi nimi a spolkem Mary's Meals, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

5. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje dárců a dobrovolníků mohou být poskytnuty třetím osobám, které spolku Mary's Meals poskytují odborné účetní, právní či IT služby. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy správcem s touto osobou uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů.  

6. Poučení o právech dárce či dobrovolníka

Dárce i dobrovolný spolupracovník se spolkem Mary's Meals má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení. Dárce i dobrovolník mají dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Dárci a dobrovolníci mají rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), mají-li za to, že správce při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování jejich žádostí) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti dárce anebo dobrovolníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou správcem poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů dárců a dobrovolníků nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení. 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.