Výsledky naší práce

Poskytnutím jednoho jídla denně v místě vzdělávání uspokojujeme nejen bezprostřední potřebu hladovějících dětí jíst, ale řešíme zároveň i skrytější příčinu chudoby tím, že dětem umožňujeme získat vzdělání, které jim poskytne svobodu. 

Naše programy mají za cíl přinést tyto pozitivní změny v životě dětí a v jejich komunitách:

Krátkodobé změny

  • Zmírnění hladu
  • Zvýšení počtu zápisu do škol
  • Zlepšení docházky, soustředění a učení
  • Zrychlení postupu mezi ročníky
  • Zlepšení tělesného a psychického zdraví

Dlouhodobé změny

  • Povzbuzení komunit k podpoře vzdělávání
  • Podpora drobných zemědělců
  • Uznání potřeby školního stravování ze strany vlády

Strategie monitoringu a evaluace je založena na výše zmíněných klíčových faktorech a je k dispozici ke stažení.

Dokument v angličtině:

Komplexní výzkum

Mary’s Meals v současné době provádí pětiletý kvazi-experimentální průzkum dopadu projektu v Malawi, Zambii a Libérii. Tyto průzkumy mají za cíl zmapovat dopad školních stravovacích programů Mary’s Meals na život chudých dětí a jejich komunit.

Návrh a vedení tohoto průzkumu provádí Mary’s Meals. Průzkum je nezávisle posuzován, hodnocen a verifikován organizací International NGO Training and Research Centre (INTRAC). Dohled této organizace je nezbytný k zajištění objektivity a důvěryhodnosti naší práce.

Tyto studie hodnotí výsledky programů Mary’s Meals v porovnání se školami, které v současné době nemají stravovací program, ale počítají s možností jeho zavedení v budoucnosti. Data jsou sbírána skrze dotazníky zaměřené na vybrané skupiny dětí, učitelů, dobrovolníků a rodin.

Výsledky našeho průzkumu ve vybraných školách v Malawi ukazují, že školní stravovací program Mary’s Meals významně přispívá ke snížení počtu hladovějících dětí a umožňuje přístup ke vzdělání a postup v rámci základního vzdělání. Zde jsou některé závěry:

•    Snížení hladu u dětí ve škole. Mnoho dětí, učitelů a dobrovolníků zaznamenalo pozitivní fyzické změny, které jsou důsledkem školního stravovacího programu. Například, procento dětí, které souhlasily, že pociťují hlad ve škole alespoň někdy, se snížilo z 87% na 13%. Procento učitelů uvádějících, že jejich žáci si nikdy ve třídě nestěžují na hlad, vzrostlo ze 7% na 87%.

•    Zlepšení školní docházky a eliminace absence z důvodu hladu. Náš průzkum ukázal snížení počtu dětí, které odcházejí ze školy před skončením vyučování. Nejdůležitějším zjištěním je, že souvislost těchto událostí s hladem vymizela úplně (snížení z 29% na 0). 98% učitelů potvrdilo, že od doby zavedení programu Mary’s Meals v jejich škole se děti při vyučování více soustředí. 

•    Snížení počtu dětí, které zanechají školní docházky. Učitelé uvedli, že počet dětí, které kvůli hladu zanechají školní docházky, se snížil a že počet postupujících a absolvujících žáků se zvýšil. 99% dětí uvedlo, že se ve škole snadněji učí. 

•    Umocnění pocitu štěstí ve škole a snížení pocitů úzkosti kvůli hladu. Procento dětí tvrdících, že “se ve škole cítí šťastné”, se zvýšilo z 60% na 81% a 97% dětí uvedlo, že program Mary’s Meals v jejich škole má pozitivní vliv na jejich život. Procento dětí uvádějících, že mají obavy z hladovění ve škole “alespoň někdy”,  se snížilo z 61% na 7%.

Tyto výsledky potvrzují, že školní stravovací program má moc jednak přilákat děti do škol a zlepšit zápis a docházku, tak i zmírnit hlad ve třídě, zlepšit soustředěnost a zapojení se ve vyučování, a zároveň ovlivnit celkový pocit štěstí, ale také úzkostné pocity spojené s hladem. Hraje proto hlavní roli jako investice do budoucnosti země a z dlouhodobého hlediska finančně efektivní cesta z chudoby.

Naše ředitelka pro strategické partnerství a politiku Gillian McMahon, sdílí své zkušenosti z průběhu průzkumu v Malawi

 Hodnocení vlivu Mary’s Meals v Malawi (anglicky)

 

 Přečtěte si o jedné z rodin, která se zúčastnila našeho průzkumu (anglicky)

 

Zjištění ve zkratce

Zlepšení docházky. Snížení absence z důvodu hladu. Snížená četnost předčasného odchodu z vyučování kvůli hladu. Zvýšená schopnost soustředit se, zlepšení pozornosti při vyučování, lepší zapojení se do průběhu hodin, zlepšená schopnost učit se a uchovávat informace, jak uvedli učitelé i děti.

Cíl Mary’s Meals

Dopad

Snížení hladu u chudých dětí, které chodí do školySnížení hladu a související fyzické zlepšení potvrzeno dětmi, učiteli i dobrovolníky.
Zpřístupnění základního vzdělání dětem žijícím v chudoběNárůst četnosti zápisu. Snížení počtu dětí nechodících do školy. Počáteční nárůst velikosti třídy.
Zlepšení zapojení se do základního vzdělání dětmi žijícími v chudoběZlepšení docházky. Snížení absence z důvodu hladu. Snížená četnost předčasného odchodu z vyučování kvůli hladu. Zvýšená schopnost soustředit se, zlepšení pozornosti při vyučování, lepší zapojení se do průběhu hodin, zlepšená schopnost učit se a uchovávat informace, jak uvedli učitelé i děti.
Urychlení postupu mezi ročníky v rámci základního vzděláváníSnížení četnosti případů přerušení školní docházky kvůli hladu. Zrychlení postupu a dovršení školní docházky potvrzeno učiteli.
Zlepšení fyzické a psychické kondice dětí žijících v chudoběZvýšení pocitu štěstí ve škole a snížení případů úzkosti kvůli hladu. Méně případů, kdy děti pracovaly místo vyučování.
Zvýšení podpory vzdělávání místními komunitamiNárůst v zapojení se rodičů do školních aktivit, vedoucí ke zvýšení podpory vzdělávání celou komunitou.

Pohled učitele

V Malawi podporujeme 30% z celkové populace ve věku povinné školní docházky. Irene Kaferapanjira působila v Blantyre Girls Primary School v Malawi v roce 2008, kdy jsme tam zahájili stravovací program.

Vzpomíná, jak probíhalo vyučování, když děti ještě nedostávaly pokrmy Mary’s Meals:

“Žáci nechodili do školy a pokud přišli, během vyučování se nesoustředili. Byli vždy hladoví, a proto bylo složité je něco učit.”

“Nyní je to opačně. Díky tomuto programu přichází více žáků do školy, postupují a zlepšují své známky. Pokud by program Mary’s Meals skončil, znamenalo by to značné zvýšení absencí.”

Jsme odhodláni pokračovat ve zprostředkovávání školních stravovacích programů dětem, které patří k těm nejvíce hladovějícím na světě, za využití našeho unikátního přístupu, který je jednoduchý, ale nikdy ne zjednodušený. 

Co říkají lidé o Mary’s Meals

Open quote mark Můžu chodit do školy každý den. Dříve jsem musel kvůli hladu zůstávat doma. Mám moc rád přírodní vědy a až vyrostu, chtěl bych být vědcem. Close quote mark
Patrick Aoun, 10, Soukromá škola Izivale, Montserrado, Libérie
Open quote mark Než k nám přišel program Mary’s Meals, děti ve škole neměly celý den co jíst. Byly vždy unavené a chyběla jim energie a nadšení. Nyní se horlivě zapojují a mají plná bříška. Close quote mark
Třídní učitelka Moses Nderema, Základní škola Kagolo, Malawi
Open quote mark Toto jídlo je pro děti velice důležité. Nejen proto, že se lépe učí, ale také pro jejich bezpečnost, protože během obědové pauzy mohou zůstat ve škole a nemusejí odcházet shánět si jídlo. Close quote mark
Kuchař Dossou Ninmata, 61, Hondji School, Benin
Open quote mark Od té doby, co máme program Mary’s Meals, se do školy vrátilo mnoho dětí, které předtím přerušily školní docházku. Jejich nadšení je očividné! Close quote mark
Zástupce ředitele Daniel Cooper, Základní škola Banjeh, Montserrado, Libérie

Existuje mnoho způsobů, jak pomoci – darováním svého času, peněz, dovedností a modlitby.