Magnus MacFarlane-Barrow
Magnus MacFarlane-Barrow
Zakladatel Mary's Meals

Milí přátelé, 

chtěl bych vás pozdravit uprostřed této znepokojivé situace, která v tolika směrech ovlivňuje náš život. Lidé v našem okolí zakoušejí nejistotu či přímo strach. Umím si představit, že mnozí z vás si musí poradit s novými a složitými situacemi – a to jak ve svých vlastních rodinách, tak i v komunitách. 

Věřím, že tato nejistota nám přináší také řadu důležitých příležitostí. Šíření viru nám připomíná, jak moc jsme všichni propojení. Když dostávám informace o našich spolupracovnících a podporovatelích z celého světa, když čtu tolik pozitivních zpráv, znovu si uvědomuji lidskou dobrotu a jsem vděčný za ten velký dar sounáležitosti s rodinou Mary’s Meals. 

Každý z nás se rozhodl k této rodině připojit proto, že jsme lidé naděje. A tak máme i v těchto těžkých dnech zvláštní zodpovědnost a novou příležitost být těmi, kdo mluví a konají s nadějí a radostí. Už po mnoho let společně pracujeme v místech, kde panuje nejistota a strach, abychom tam dali najíst dětem, a tak nechali do těchto míst vstoupit naději. Víme, jak vytrvat, i když se všechno zdá být obtížné, víme, jak se přizpůsobit, když se nám v cestě objeví překážky. 

Jsou před námi týdny, v nichž budeme zakoušet nový způsob života – snad bude méně rušný, snad v něm bude víc ticha a času přemýšlet o tom, co je důležité. Možná se k naší rodině přidají další lidé, protože někteří teď přemýšlejí nejen o nových výzvách, které stojí před nimi samými, ale také o těch nejchudších na světě, kteří podobným problémům čelili mnohem dřív, než se objevil koronavirus. To, že teď poprvé v životě v supermarketu neseženeme, co chceme, nebo to, že nemůžeme poslat děti do školy, nám snad poskytne novou příležitost být skutečně solidární s rodinami, které ve snaze dát svým dětem jídlo a vzdělání musí denně překonávat mnohem větší obtíže. 

Týdny, které jsou před námi, přinesou nové výzvy pro Mary’s Meals a pro nás všechny. Obejměme je s důvěrou jeden v druhého a s důvěrou v dobrotu, která je lidem vrozená. A pro ty z nás, kteří se modlí: modleme se za všechny, kdo se bojí nebo jakkoli trpí, a prosme Boha, aby nám dal novou sílu, novou radost a novou naději. 

A jak tak pokračujeme v hledání správného směřování svých cest, nezapomeňme na sdílení – přinese nám to vzájemné povzbuzení a dodá útěchu, takže budeme schopni s nadějí očekávat, co přinese zítřek.  

Děkuji vám, Bůh vám žehnej.
Magnus